Kontaktovať môžete aj niektorého z autorov / prednášajúcich vyplnením kontaktného formulára. Informácie poskytujeme aj na emailovej adrese info@interna.webimed.eu

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

I. interná klinika LF UK a UN v Bratislave

Profesor Ján Murín je hlavným garantom projektu LF UK webinárov z internej medicíny. Aktuálne pracuje na I. Internej klinike LF UK a UNB, ktorá je najstaršou internou klinikou na Slovensku. Je významnou osobnosťou v oblasti internej medicíny a kardiológie, čo dokazujú jeho bohaté pedagogické, výskumné a klinické zručnosti. Aktívne vedie výuku slovenských a zahraničných študentov na LF UK ako profesor. Za jeho odbornosť hovorí viac ako 250 vedeckých publikácií v domácich i zahraničných odborných časopisoch. Rovnako preukazuje bohatú grantovú činnosť. Počas svojej doterajšej odbornej kariéry zastával viaceré významné funkcie, napríklad bol prezidentnom Slovenskej internistickej spoločnosti aj prezidentom Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Je členom redakčnej rady viacerých odborných časopisov (spomenieme napr. Vnitřní lékařství a Cardiology Letters), je predsedom redakčnej rady Súčasná klinická prax. Profesor Murín viac ako 25 rokov participuje na klinických štúdiách, často v pozícii Národného koordinátora.

MUDr. Viera Kissová, PhD.

Interná klinika FN v Nitre

Doktorka Viera Kissová je absolventka LF UK v Bratislave, so špecializáciou z Vnútorného lekárstva a Diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy. Doktorandské štúdium absolvovala na 1. Internej klinike LF UK v Bratislave. Vykonáva funkciu Krajského odborníka MZ pre Vnútorné choroby. Je členkou výboru Obezitologickej sekcie Diabetologickej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Absolvovala odborné pobyty v zahraničí v rámci Európskej spoločnosti klinickej výživy v Maastrichte, Varšave a Hradci Králové na Metabolickej klinike u prof. Zadáka. Odborné zameranie má špeciálne na liečbu porúch výživy u obezity i malnutrície. Na tomto poli je autorkou cca 30 vedeckých prác v domácich i zahraničných karentovaných časopisoch, početných vedeckých príspevkov na odborných konferenciách. Publikovala odborné kapitoly v monografiách Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia, Interná medicína a Klinická obezitológia, ktorá získala cenu Literárneho Fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013.